Historie obce

Dnes je 21. srpna 2019
Svátek slaví Johana

Vstup do obecního úřadu

Kontakty

Obec Královské Poříčí
Lázeňská 114
357 41 Královské Poříčí

Tel.: +420 352 350 520
Fax: +420 352 350 522
E-mail: kralporici@volny.cz

Aktuality z obce nyní také na Facebooku

Karlovarský kraj - stránky krajského úřadu

Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem

jaktridit.cz - Má to smysl, třiďte odpad
Statek Bernard těžařské společnosti Britania postavený v roce 1922

Původní­ německý název obce Königswerth je složenina ze slov König - královský a Werth, znamenají­cí­ území­ u vody.Bezpochyby připomí­ná, že toto mí­sto patřilo v době založení­ vsi k pozemkům v pří­mé držbě krále a pod jeho vrchní­m dohledem bylo osí­dleno. Poprvé se jméno Královské Poří­čí­ objevuje pí­semně zachyceno v listině z roku 1240, kterou český král Václav I. (1230 - 1253) uděluje řádu kří­žovní­ků s červenou hvězdou, založeném v Praze jeho sestrou Anežkou, patronátní­ právo na kostel v Sedlci, jeho filiální­m kostelům v Lokti a Královském Poří­čí­. I když se tato listina ztratila, při rekonstrukci kostela Sv. Kunhuty probí­hají­cí­ na počátku devadesátých let tohoto století­ byly objeveny románské prvky jednoznačně potvrzují­cí­ výjimečné stáří­ kostela Sv. Kunhuty, odpoví­dají­cí­ počátkům 13. století­. Kostel nestál zcela jistě osamocen, avšak první­ soupis obyvatel obce je uveden teprve v loketském urbáři z roku 1522, kdy ves Královské Poří­čí­ patřila mezi největší­ v panství­ Š liků ze Sokolova. Při farách vznikaly první­ mí­stní­ školy. Existenci školy v Královském Poří­čí­ dokládá výslovně až zápis z roku 1596 a pozdější­ zmí­nky v historických pramenech potvrzují­, že zdejší­ škola měla dosti pravidelný provoz, který zásadně nenarušily ani velké konfesijní­ změny.

Jediným zdrojem obživy obyvatel vsi až do sedmdesátých let minulého století­ bylo zemědělství­.

Bylo zde 17 poddanských hospodářství­ včetně mlýna. Hlavní­ ekonomickou aktivitou poddaných zůstávala zemědělská výroba, ale dochované zápisy v horní­ch knihách svědčí­ o těžbě železné rudy v Královském Poří­čí­ od roku 1622.

Urbář z roku 1795 popsal v Královském Poří­čí­ usedlosti devatenácti sedláků, pěti chalupní­ků a pěti domkářů. Dále stála v obci obecní­ kovárna, obecní­ pastouška a škola. Mlýn byl zahrnut do kategorie domkářů.

K přestavbě kostela se přikročilo na rozhraní­ 17. a 18. století­. Ke staré kostelní­ lodi z počátku 13. století­ byl přistaven pětiboký klenutý prebystář o délce 8 metrů, k jehož severní­ straně se přimykala jednoduchá hranolová sakristie. Kostel dostal nové sedlové zastřešení­, která nad prebystářem završovala přes 13 m vysoká kostelní­ věž pro umí­stění­ zvonu zakončená bání­ cibulového tvaru. Přestavěný kostel byl zřejmě roku 1701 znovu vysvěcen a postupně vybaven novým inventářem, kterému dominoval hlavní­ oltář s obrazem patronky kostela Sv. Kunhuty od Hermana Kuglera z Lokte.

Při novém politickém uspořádání­ státu v roce 1850 byla obec Královské Poří­čí­ prohlášena samostatnou mí­stní­ obcí­ a z mí­stní­ch voleb v tomto roce konaných vzešel šestičlenný obecní­ výbor a první­ starosta sedlák z č.p. 1 František Karel Renz.

Aktuálně | Obecní úřad | Zastupitelstvo | O Královském Poříčí | Historie obce | Současnost | Turistické zajímavosti | Zámeček - Seebohmova vila | Kostel sv. Kunhuty | Statek Bernard
Vesnická památková zóna | Fotogalerie | Volný čas | Kulturní akce | Okolí | Sokolov | Loket

Projekt „Zpracování návrhu územního plánu obce Královské Poříčí“ byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Projekt „Parková úprava svahu pod radnicí“, „Hřbitov Královské Poříčí - obnova komunikací, pěšin a zdí“, „Revitalizace veřejných prostranství - Královské Poříčí“
byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Regionálního operačního programu NUTS Severozápad.

IOP     ROP NUTSII Severozápad

Územní plán obce - grafická část zde ke stažení a textová část zde ke stažení

Karlovarský kraj - stránky krajského úřadu      Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem
Seznam dotací poskytnutých Karlovarským krajem a turistickou destinací Živý kraj

Vytvořil a spravuje: VESTERON s.r.o.