Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové občany

Dnes je 22. ledna 2022
Svátek slaví Slavomír

Vstup do obecního úřadu

Kontakty

Obec Královské Poříčí
Lázeňská 114
357 41 Královské Poříčí

Tel.: +420 352 350 520
Fax: +420 352 350 522
E-mail: kralporici@volny.cz

Aktuality z obce nyní také na Facebooku

Karlovarský kraj - stránky krajského úřadu

Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem

Pošta Partner Královské Poříčí


jaktridit.cz - Má to smysl, třiďte odpad

Dotace na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech (včetně trvale obývaných staveb pro rodinnou rekreaci) a v bytových jednotkách bytových domů, je poskytována fyzickým osobám na výměnu kotle nesplňujícího emistní třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5.


Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové občany

Kdo může o dotaci požádat?

Vlastník nebo spoluvlastník výše uvedené nemovitosti, který zároveň v této nemovitosti trvale bydlí. Pro domácnost žadatele platí, že průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nepřesáhl 170 900 Kč. Výjimku z povinnosti prokázat výši příjmů představují následující případy:

  1. Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně;
  2. Žadatel je nezletilý nebo student denního studia do 26 let a je jediným vlastníkem nemovitosti;
  3. Žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o podporu pobíral dávky v hmotné nouzi nebo příspěvek na bydlení;

Pro účely zjištění výše průměrného příjmu člena domácnosti se příjmy nezletilých dětí a studentů do 26 let uvažují ve výši 0 Kč.

Kdy budu moci o dotaci požádat?

Pro získání dotace je třeba vyslovit u Karlovarského kraje předběžný zájem do konce roku 2021. Sběř žádostí a realizace bude probíhat v roce 2022.

Jaký typ nového zdroje mohu pořídit a kolik finančních prostředků mohu získat?

  • tepelné čerpadlo max. 95 % způsobilých výdajů, nejvýše 130 000 Kč,
  • kotel na biomasu max. 95 % způsobilých výdajů, nejvýše 130 000 Kč,
  • plynový kondenzační kotel max. 95 % způsobilých výdajů, nejvýše 100 000 Kč

Musím celou výměnu zafinancovat z vlastních zdrojů?

Na financování bude možno od kraje získat část finančních prostředků zálohově.

Jaké dokumenty budu k žádosti potřebovat?

Výčet dokumentů Vám rádi sdělíme na níže uvedených kontaktech. Vždy je však třeba doložit:

  • Platný doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.
  • Fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso.

Co mám nyní pro získání dotace učinit?

V případě, že splňujete podmínky uvedené v tomto letáku, kontaktujte krajský úřad na níže uvedených kontaktech.

Kontakty

Agáta Holá: 354 222 214, agata.hola@kr-karlovarsky.cz
Ing. Kamila Caháková, 354 222 424, kamila.cahakova@kr-karlovarsky.cz 
Mgr. Petra Krajčovičová, 354 222 645, petra.krajcovicova@kr-karlovarsky.cz
Eva Dolívková: 354 222 569, eva.dolivkova@kr-karlovarsky.cz
Mojmír Kalvoda: 354 222 487, mojmir.kalvoda@kr-karlovarsky.cz
Pavla Vdovcová: 354 222 268, pavla.vdovcova@kr-karlovarsky.cz
Jitka Lapešová: 354 222 414, jitka.lapesova@kr-karlovarsky.cz
Mgr. Michal Mottl: 354 222 263, michal.mottl@kr-karlovarsky.cz

 Vytořeno: 14. prosince 2021 Návrat na předchozí stránku


Aktuality z Královského Poříčí nyní také na sociální síti Facebook
Obecní úřad | Zastipitelstvo | Úřední deska | Aktuálně | O Královském Poříčí | Historie obce | Fotogalerie

Projekt „Workout hřiště, Královské Poříčí“ byl realizován za přispění státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj


Projekt „Zpracování návrhu územního plánu obce Královské Poříčí“ byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Projekt „Parková úprava svahu pod radnicí“, „Hřbitov Královské Poříčí - obnova komunikací, pěšin a zdí“, „Revitalizace veřejných prostranství - Královské Poříčí“
byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Regionálního operačního programu NUTS Severozápad.

IOP     ROP NUTSII Severozápad

Územní plán obce - grafická část zde ke stažení a textová část zde ke stažení

Karlovarský kraj - stránky krajského úřadu      Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem
Seznam dotací poskytnutých Karlovarským krajem a turistickou destinací Živý kraj

Vytvořil a spravuje: VESTERON s.r.o.