Informace občanům o odpadovém hospodářství za rok 2021

Dnes je 4. července 2022
Svátek slaví Prokop

Vstup do obecního úřadu

Kontakty

Obec Královské Poříčí
Lázeňská 114
357 41 Královské Poříčí

Tel.: +420 352 350 520
Fax: +420 352 350 522
E-mail: kralporici@volny.cz

Volby 2022Aktuality z obce nyní také na Facebooku

Karlovarský kraj - stránky krajského úřadu

Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem


jaktridit.cz - Má to smysl, třiďte odpad

V článku naleznete informace o stavu odpadového hospodářství obce za uplynulý rok. Vzhledem ke zvyšujícímu se množství vyprodukovaného odpadu v obci a cenám za jeho uložení, apelujeme na občany, aby využívali co nejvíce možností třídění odpadu, které jsou v obci k dispozici. Předejde se tak nutnosti zvyšovat poplatky za odvoz směsného odpadu.


Ilustrační foto

Zastupitelstvo Obce Královské Poříčí vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. Vyhláška informuje občany ohledně soustřeďování veškerého komunálního odpadu.

Největší podíl komunálního odpadu v obci připadá na směsný komunální odpad. Směsný komunální odpad by měl být odpad zbytkový. Tento se soustřeďuje do sběrných nádob, a to popelnic o velikostech 110 (120), 240 litrů a kontejnerů o velikosti 1 100 litrů. Svoz provádí svozová firma CHOTES s.r.o. a svozovým dnem je vždy středa. Intervaly svozů jsou 1x týdně, 1x za 2 týdny a 1x za 4 týdny. Další forma odkládání směsného odpadu je do odpadkových košů, které jsou rozmístěny na veřejných prostranstvích v obci.

Druhý největší podíl odpadu v obci má objemový odpad. Objemový odpad v obci má dvě stanoviště, kde se nachází velkoobjemové kontejnery a ty se vyvážejí dle potřeby. Vyvážení provádí rovněž svozová firma CHOTES s.r.o.

Dalším odpadem v obci je tříděný odpad. Tříděný odpad zahrnuje papír, plast, sklo, nápojové kartony, kovy, textil, jedlé oleje a tuky, nebezpečný odpad a biologický odpad rostlinného původu. Nádoby na tříděný odpad – papír, plast, sklo, nápojové kartony, kovy jsou rozmístěny na 9-ti stanovištích v obci. Celkový počet nádob (kontejnerů) je 35 kusů, ty jsou barevně rozlišené a popsané. Tento tříděný odpad se vyváží 1x týdně, likvidaci provádí firma EKO-KOM prostřednictvím svozové firmy CHOTES s.r.o. Nádoby na textil, jedlé oleje a tuky a bio odpad jsou vždy po 1 kuse rozmístěny v dolní a horní části obce. Svoz a likvidaci tohoto odpadu provádí firmy, které pro obec nádoby dodaly a likvidaci smluvně zajišťují. Nebezpečný odpad – jeho svoz a likvidaci pro obec zajišťuje firma COBA ENVI s.r.o., a to minimálně 2x ročně. Tento svoz je vždy vyhlášen místním rozhlasem a vyvěšen na vývěsních tabulích.

Přehled o produkci odpadů za rok 2021 v obci

Název odpadu Množství v tunách
směsný komunální odpad 138,868
objemový odpad 125,640
papír a lepenka 13,695
papír a lepenka-kompozitní obaly 0,330
sklo 9,940
plasty 10,599
kovy 1,029
cihly  0,880
stavební odpad 7,800
obaly obsahující zbytky nebezp.látek 0,055
oděvy – textil 2,204
jedlé oleje a tuky  0,035
jedlé oleje a tuky neuvedené pod č. 200125 0,012
Celkem odpady 311,087

 

Vyprodukované množství komunálního odpadu za rok 2021 činilo 311,087 t, což je o 26,788 t více než v roce 2020. Náklady na svoz, uložení a likvidaci komunálního odpadu za rok 2021 činily 1 024 305,00 Kč, což je o 168 031,00 Kč více než v roce 2020.

Příjmy obce od občanů rodinných domů, obecních domů, SVJ a ostatní za směsný komunální odpad v roce 2021 činily celkem 566 907,00 Kč. Příjmy obce za tříděný odpad v roce 2021 činily 133 122,00 Kč.

Všichni občané obce by měli co nejvíce třídit odpad a snížit tak produkci směsného komunálního odpadu. Pokud se nám nepodaří snížit produkci tohoto odpadu, budou se navyšovat ceny za uložení odpadu na skládku. Poté dojde i k navýšení poplatků za směsný komunální odpad občanům.

Proto žádáme všechny občany obce, aby k třídění odpadu přistupovali zodpovědně. Do kontejnerů na směsný (zbytkový) komunální odpad nevyhazovali odpad, který se dá třídit. Získáme vyšší příjmy do obce za tříděný odpad a nebude docházet k navyšování poplatků pro občany.Vytořeno: 27. dubna 2022 Návrat na předchozí stránku


Aktuality z Královského Poříčí nyní také na sociální síti Facebook
Obecní úřad | Zastipitelstvo | Úřední deska | Aktuálně | O Královském Poříčí | Historie obce | Fotogalerie

Projekt „Workout hřiště, Královské Poříčí“ byl realizován za přispění státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj


Projekt „Zpracování návrhu územního plánu obce Královské Poříčí“ byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Projekt „Parková úprava svahu pod radnicí“, „Hřbitov Královské Poříčí - obnova komunikací, pěšin a zdí“, „Revitalizace veřejných prostranství - Královské Poříčí“
byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Regionálního operačního programu NUTS Severozápad.

IOP     ROP NUTSII Severozápad

Územní plán obce - grafická část zde ke stažení a textová část zde ke stažení

Karlovarský kraj - stránky krajského úřadu      Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem
Seznam dotací poskytnutých Karlovarským krajem a turistickou destinací Živý kraj

Vytvořil a spravuje: VESTERON s.r.o.