Mobilní rozhlas

Všechny zprávy Přihlásit se k odběru

Informace občanům o odpadovém hospodářství za rok 2022

Dnes je 16. dubna 2024
Svátek slaví Irena

Vstup do obecního úřadu

Kontakty

Obec Královské Poříčí
Lázeňská 114
357 41 Královské Poříčí

Tel.: +420 352 350 520
Fax: +420 352 350 522
E-mail: kralporici@volny.czAktuality z obce nyní také na Facebooku

Karlovarský kraj - stránky krajského úřadu

Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem


jaktridit.cz - Má to smysl, třiďte odpad
FIRMY V NAŠÍ OBCI

Original product of Sokolovsko

V článku naleznete informace o stavu odpadového hospodářství obce za uplynulý rok. I přes rostoucí ceny za svoz odpadu se díky snížení množství vyprodukovaného odpadu a zvýšenému podílu tříděného odpadu podařilo celkové náklady dokonce nepatrně snížit.


Ilustrační foto

Zastupitelstvo Obce Královské Poříčí vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. Vyhlášku naleznete na úřední desce. Vyhláška informuje občany ohledně soustřeďování veškerého komunálního odpadu.

Největší podíl komunálního odpadu v obci připadá na směsný komunální odpad. Směsný komunální odpad by měl být odpad zbytkový. Tento se soustřeďuje do sběrných nádob, a to popelnic o velikostech 110 (120), 240 litrů a kontejnerů o velikosti 1100 litrů. Svoz provádí svozová firma CHOTES s.r.o. a svozovým dnem je vždy středa. Intervaly svozů jsou 1x týdně, 1x za 2 týdny a 1x za 4 týdny.

Další forma odkládání směsného odpadu je do odpadkových košů, které jsou rozmístěny na veřejných prostranstvích v obci. 

Druhý největší podíl odpadu v obci má objemový odpad. Pro objemový odpad v obci jsou určeny dva velkoobjemové kontejnery a ty se vyvážejí dle potřeby. Vyvážení provádí rovněž svozová firma CHOTES s.r.o.

Dalším odpadem v obci je tříděný odpad. Tříděný odpad zahrnuje papír, plast, sklo, nápojové kartony, kovy, textil, jedlé oleje a tuky, nebezpečný odpad a biologický odpad rostlinného původu. Nádoby na tříděný odpad – papír, plast, sklo, nápojové kartony, kovy jsou rozmístěny na 9 stanovištích v obci. Celkový počet nádob (kontejnerů) je 35 kusů, ty jsou barevně rozlišené a popsané. Tento tříděný odpad se vyváží 1× týdně, likvidaci provádí firma EKO-KOM prostřednictvím svozové firmy CHOTES s.r.o.

Nádoby na textil, jedlé oleje a tuky a bio odpad jsou vždy po 1 kuse rozmístěny v dolní a horní části obce. Svoz a likvidaci tohoto odpadu provádí firmy, které pro obec nádoby dodaly a likvidaci smluvně zajišťují.

Nebezpečný odpad – jeho svoz a likvidaci pro obec zajišťuje firma COBA ENVI s.r.o., a to minimálně 2× ročně. Tento svoz je vždy vyhlášen místním rozhlasem a vyvěšen na vývěsních tabulích.

Přehled o produkci odpadů za rok 2022 v obci

Název odpadu Množství v tunách
směsný komunální odpad 110,923
objemový odpad 91.620
papír a lepenka 13,736
papír a lepenka-kompozitní obaly 0,399
sklo 10,605
plasty 10,806
kovy 0,877
dřevo 0,920
oděvy – textil 1,033
jedlé oleje a tuky  0,109
jedlé oleje a tuky neuvedené pod č. 200125 0,028
Celkem odpady 241,056

 

Vyprodukované množství komunálního odpadu za rok 2022 činilo celkem 241,056 t, což je o 70,031 t méně než v roce 2021. Podařilo se snížit směsný a objemový odpad o 61,965 t proti roku 2021.

Náklady obce spojené se sběrem, svozem, uložením a likvidací komunálního, tříděného a objemového odpadu za rok 2022 činily celkem 980.741,00 Kč.

Přestože svozová firma navýšila náklady za svoz a uložení odpadů, snížením produkce odpadů ušetřila obec v porovnání s rokem 2021 celkem 43.564,00 Kč.

Na základě OZV č. 5/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci činily příjmy obce od občanů rodinných domů, obecních domů, SVJ za směsný komunální odpad v roce 2022 celkem 772.230,00 Kč. Tyto poplatky občané uhradili ve 100 % výši. 

Žádáme občany o dodržování termínu splatnosti poplatků, a to:
1. pololetí roku uhradit do 15.července kalendářního roku,
2. pololetí roku uhradit do 15.ledna následujícího roku.

Příjmy obce za tříděný odpad (firma EKO-KOM, a.s.) v roce 2022 činily 156.396,00 Kč. Tyto příjmy vzrostly o 23.274,00 Kč proti roku 2021.

Pokud se nám podaří i do budoucna snižovat produkci komunálního odpadu, a tím snižovat i náklady, nebudeme nuceni navyšovat poplatky za směsný odpad.

Tímto žádáme všechny občany obce, aby k třídění odpadu přistupovali i nadále zodpovědně a do kontejnerů na směsný (zbytkový) komunální odpad nevyhazovali odpad, který se dá ještě využít např. na charitu nebo vytřídit.Vytořeno: 9. března 2023 Návrat na předchozí stránku


Aktuality z Královského Poříčí nyní také na sociální síti Facebook
Obecní úřad | Zastipitelstvo | Úřední deska | Aktuálně | O Královském Poříčí | Historie obce | Fotogalerie

Projekt „Workout hřiště, Královské Poříčí“ byl realizován za přispění státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj


Projekt „Zpracování návrhu územního plánu obce Královské Poříčí“ byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Projekt „Parková úprava svahu pod radnicí“, „Hřbitov Královské Poříčí - obnova komunikací, pěšin a zdí“, „Revitalizace veřejných prostranství - Královské Poříčí“
byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Regionálního operačního programu NUTS Severozápad.

IOP     ROP NUTSII Severozápad

Územní plán obce - grafická část zde ke stažení a textová část zde ke stažení

Karlovarský kraj - stránky krajského úřadu      Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem
Seznam dotací poskytnutých Karlovarským krajem a turistickou destinací Živý kraj

Vytvořil a spravuje: VESTERON s.r.o.