Knihovní řád

I. Základní ustanovení

Čl.1 Poslání a činnost knihovny

Knihovna je knihovnou základní a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby).

Čl.2 Veřejné knihovnické a informační služby

Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:

Služby uvedené v tomto odstavci Knihovního řádu (dále jen KŘ) poskytuje knihovna bezplatně.

Knihovna poskytuje tyto placené služby

Za tyto služby může knihovna požadovat úhradu do výše skutečně vynaložených nákladů.

Provozovatel je oprávněn požadovat úhradu nákladů vynaložených na administrativní úkony spojené s evidencí uživatelů knihovny.

Veškeré poplatky jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené ceníkem knihovny. (viz. ceník knihovny).

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl.3 Registrace uživatele

Čl.4 Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

III. Výpůjční řád

Čl.5 Zpřístupňované knihovní dokumenty

Čl.6 Rozhodnutí o půjčování

Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty s výjimkou dokumentů:

Čl.7 Postupy při půjčování

Čl.8 Výpůjční lhůty

Čl.9 Vrácení vypůjčeného dokumentu

Čl.10 Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

IV. Výpůjční řád

Čl.11 Zpřístupňované knihovní dokumenty

Čl.11 Zpřístupňované knihovní dokumenty

Čl.11 Zpřístupňované knihovní dokumenty

V. Závěrečná ustanovení

Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny.

Tento KŘ platí na dobu neurčitou.

V Královském Poříčí dne 1. 1. 2009

 

Za obecní knihovnu zpracovala:
Andrea Šneberková (vedoucí knihovny)