Mobilní rozhlas

Všechny zprávy Přihlásit se k odběru

Povinné informace dle zákona

Dnes je 13. července 2024
Svátek slaví Markéta

Vstup do obecního úřadu

Kontakty

Obec Královské Poříčí
Lázeňská 114
357 41 Královské Poříčí

Tel.: +420 352 350 520
Fax: +420 352 350 522
E-mail: kralporici@volny.czAktuality z obce nyní také na Facebooku

Karlovarský kraj - stránky krajského úřadu

Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem


jaktridit.cz - Má to smysl, třiďte odpad
FIRMY V NAŠÍ OBCI

Original product of Sokolovsko

1. Název:
Obec Královské Poříčí

2. Důvod a způsob založení:
Obec Královské Poříčí vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990. Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura:
Činnost úřadu obce je zajišťována prostřednictvím agendy starosty obce Michala Kováče, kterému jsou podřízeni:

 • Nikola Frimlová – asistentka starosty, evidence obyvatel, Czech Point
 • Ing. Erzika Maria Tuşinovschi – Odbor financí, pokladna
 • Vladimíra Kořínková – bytové hospodářství 

Zastupitelstvo a složení výborů a komisí:
Obec má zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v říjnu roku 2022.
Další informace jsou k dispozici v sekci: Zastupitelstvo.

4. Kontaktní spojení:
Lázeňská 114
357 41 Královské Poříčí
Tel.: 352 350 520 Fax.: 352 350 522 E-mail: kralporici@volny.cz
ID datové schránky: ya3b6jb

Další informace jsou k dispozici v sekci: Obecní úřad.

4.1 Kontaktní poštovní adresa:
Lázeňská 114
357 41 Královské Poříčí

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
Lázeňská 114
357 41 Královské Poříčí

4.3 Úřední hodiny:
Pondělí­ 7:30 - 11:30, 12:00 - 14:30
Úterý 7:30 - 11:30, 12:00 - 14:30
Středa 7:30 - 11:30, 12:00 - 18:00
Čtvrtek 7:30 - 11:30, 12:00 - 13:00
Pátek - pro veřejnost zavřeno

Oteví­rací­ doba pokladny
Středa 7:30 - 11:30, 13:00 - 17:00

4.4 Telefonní čísla:
352 350 520

4.5 Číslo faxu:
352 350 522

4.6 Adresa internetové stránky:
www.kralovske-porici.eu

4.7 Adresa e-podatelny:

4.8 Další elektronické adresy:
kralporici@volny.cz

5. Bankovní spojení:
Číslo účtu vedeného u Komerční banky, a.s.: 3327391/0100

6. IČ:
00259420

7. DIČ:
CZ00259420

8. Dokumenty:

8.1 Seznamy hlavních dokumentů:

8.2 Rozpočet:

9. Žádosti o informace:
Podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají:

 • ústně - v kanceláři úřadu
 • písemně - na kontaktní poštovní adresu úřadu
 • e-mailem - kralporici@volny.cz
 • telefonicky - 352 350 520

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů:
Lhůty:

 • odkaz na zveřejněnou informaci (§ 6 odst. 1) - 7 dnů
 • výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace (§ 14 odst. 5 písm. b) - 7 dnů
 • informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst.5 písm. c) - 7 dnů
 • poskytnutí informace žadateli (§ 14 odst. 5 písm. d) - 15 dnů
 • prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů (§ 14 odst. 7) - 10 dnů
 • rozhodnutí o odvolání (§ 16 odst. 3) - 15 dnů
 • upřesnění žádosti o informaci žadatele (§ 14 odst. 5 písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • odvolání proti rozhodnutí a odmítnutí žádosti (§ 16 odst. 3) - 15 dnů

Termíny:

 • poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
 • poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002
 • postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Kdo může o informaci požádat:

 • každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí uvádět důvod, proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne:

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy se informace neposkytne:

 • je-li požadovaná informace označena za utajovanou skutečnost
 • je-li informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby (národnost, rasový původ, náboženské zaměření, členství v politických stranách a hnutí, o její trestné činnosti, zdraví, majetkových poměrech atd.)
 • pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství
 • jde-li o informace o probíhajícím trestním řízení
 • pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům toho, kdo je o informaci požádán

Jak se o informaci žádá:

 • ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení
 • písemně, není-li např. na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo není-li informace z pohledu žadatele dostatečná

Co musí písemná žádost obsahovat:

   • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
   • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
   • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
   • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
   • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
   • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
    1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
    2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
    3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného orgánu:

   • je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění. Nebude-li upřesněna do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti.
   • pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto sdělí žadateli do tří dnů
   • pokud žádost splňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci nejpozději do 15 dnů

Pokud orgán žádosti nevyhoví:

   • pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
   • jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel
   • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá:

   • odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydal

Kdo o odvolání rozhodne:

  • o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada (kde není rada rozhoduje zastupitelstvo obce).
  • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal.
  • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

10. příjem žádostí a dalších podání:

 • ústně - v kanceláři úřadu
 • písemně - na kontaktní poštovní adresu úřadu, popřípadě osobním doručením přímo do kanceláře úřadu
 • e-mailem - kralporici@volny.cz
 • telefonicky - 352 350 520

11. Opravné prostředky:
Odvolání:

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost:

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

12. Formuláře:

13. Popisy postupů - Návody pro řešení životních situací:
Informace pro řešení životních situací můžete žádat na úřadu obce. Důležité odkazy najdete níže.

14. Předpisy:

14.1 Nejdúležitější používané předpisy:
Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

 • zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací)
 • zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Tento zákon upravuj používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem.
 • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy.
 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánovaní a stavebním úřadu
 • platné obecně závazné vyhlášky a usnesení zastupitelstva obce

15. Úhrady za poskytování informací:

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací:

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací:
-

16 Licenční smlouvy:

16.1 Vzory licenčních smluv:
Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

16.2 Výhradní licence:
V současné době nejsou pro Obec Královské Poříčí poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.:

Poskytnuté informace:

Seznam organizací obce:
Obecní úřad v Královském Poříčí je zřizovatelem níže uvedených organizací:

Základní škola Královské Poříčí
Ředitelka: Mgr. Šárka Morávková
Telefon: 352 628 168
Adresa: Dlouhá 63, 356 01 Královské Poříčí
E-mail: info@zskralovskeporici.cz
Web: www.zskralovskeporici.cz

Mateřská škola Královské Poříčí
Ředitelka: Jiřina Kurcová
Telefon: 352 628 156
Adresa: Lázeňská 86, 356 01 Královské Poříčí
E-mail: skolka.kp@volny.cz
Web: www.mskralovskeporici.estranky.cz

Centrum tradičních řemesel Královské Poříčí o.p.s.
Ředitel: Pavel Rak
Telefon: 702 015 322 (Ředitel), 778 460 999 (Manager)
Adresa: Šachetní 135, 356 01 Královské Poříčí
E-mail: reditelstatek-kralovske-porici.cz
Web: statek-kralovske-porici.cz

Správa majetku Královské Poříčí s.r.o.
Jednatelé: Miroslav Žáček, Lukáš Szabo
Telefon: 725 580 301
Adresa: Lázeňská 114, 356 01 Královské Poříčí

Obecní úřad | Zastipitelstvo | Úřední deska | Aktuálně | O Královském Poříčí | Historie obce | Fotogalerie

Projekt „Workout hřiště, Královské Poříčí“ byl realizován za přispění státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj


Projekt „Zpracování návrhu územního plánu obce Královské Poříčí“ byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Projekt „Parková úprava svahu pod radnicí“, „Hřbitov Královské Poříčí - obnova komunikací, pěšin a zdí“, „Revitalizace veřejných prostranství - Královské Poříčí“
byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Regionálního operačního programu NUTS Severozápad.

IOP     ROP NUTSII Severozápad

Územní plán obce - grafická část zde ke stažení a textová část zde ke stažení

Karlovarský kraj - stránky krajského úřadu      Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem
Seznam dotací poskytnutých Karlovarským krajem a turistickou destinací Živý kraj

Vytvořil a spravuje: VESTERON s.r.o.